پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه
پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه
دوره 4، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 120 - 110
نویسندگان : طاهره همتی *

چکیده :
این پژوهش با هدف پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه 9 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام زوج هاي جوان بين 30 تا 40 سال شهر كرمانشاه مي باشد كه از اين ميان تعداد 80 زوج يعني 160 نفر(80 زن و 80 مرد) به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفي سیستماتیک انتخاب شدند.در این مطالعه از پرسشنامه های صمیمیت جنسی (باگاروزی،)، پرسشنامه سازگاری زناشویی (گراهام بی. اسپانیر،1976) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.دادهای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss-19 و روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی با کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی توانایی پیش بینی کیفیت زندگی در زوجین را دارد.

واژگان کلیدی :
صمیمیت جنسی، سازگاری زناشویی، کیفیت زندگی