بررسی اثرات کمیته امداد حضرت امام (ره) بر اشتغالزایی و رفع محرومیت در روستاها
بررسی اثرات کمیته امداد حضرت امام (ره) بر اشتغالزایی و رفع محرومیت در روستاها
دوره 3، شماره 25، خرداد 99، صفحه 138-113
نویسندگان : محمدرضا نیکبخت *

چکیده :
امروزه فقر از مهمترین مسائل و دردهای جوامع بشری است و قسمت بزرگی از تلاشهای انسان و جوامع در مبارزه با این مشکل خلاصه می شود.تمامی حکومتها دنبال راهکارهای مختلفی برای زدودن فقر و کاهش جمعیت فقیر در کشور خود هستند ولی علیرغم پیشرفت هایی که نصیب انسان گشته هنوز آمار افراد فقیر و تنگدست که در تامین معاش خود درمانده اند بالاست و سیستم های حاکم بر کشورها در حل این مشکل سخت درمانده اند در کشور ما نیز مشکل بیکاری و مهاجرت بی رویه،فقر و تنگدستی محرومان از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مسئولان نظام بوده است یکی از متولیان کاهش فقر در کشور ما کمیته امداد امام می باشد.در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات کمیته امدادحضرت امام (ره) براشتغالزایی ورفع محرومیت در روستاهای منطقه رشتخوار بپردازیم مطالعات انجام گرفته در محدوده مورد مطالعه حاکی از آن است که اقدامات کمیته امداد در بحث اشتغال زایی و خودکفا کردن مددجویان نواحی روستایی مثبت بوده است. در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه مددجویان روستایی تحت پوشش در روستاهای شهرستان رشتخوار می باشند که با تنظیم پرسش نامه و نمونه گیری به سنجش اثرات و اقدامات کمیته امداد در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به بررسی دامنه و ماهیت متغیرهای مختلف پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
خودکفایی، روستا، رشتخوار، کمیته امداد، فقر زدایی