دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 181 - 188
نویسندگان : حسین عزیزی نژاد *

چکیده :
امروزه سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است. از طرفی، کار در سازمان معمولاً کار پرجنجال و پردردسر و وقت گیر است. با بالا گرفتن گزارشها و موضوعات مرتبط به ناکارآمدی سیستم اداری مهم است به این موضوع پرداخته شود که چطور میتوان احساس امنیت را در محیط کاری ایجاد کرد، صداقت را قدرت بیشتر بخشید، ظرفیت کارمندان و مامورین را افزایش داد، و یک رابطه مفید و قدرتمند میان رییس، مدیر و کارمندان دیگر ایجاد کرد. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی و بازکاوی مفاهیم روانشناسی مدیریت و تاثیر آن در بهره وری سازمان پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
مدیریت، روانشناسی، بهره وری، کارایی، سازمان


مشاهده مقاله
978
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ تیر ۱۴۰۱