بررسی شیوع سالمند آزاری در ایران: مطالعه مروری Narrative در مقالات فارسی
بررسی شیوع سالمند آزاری در ایران: مطالعه مروری Narrative در مقالات فارسی
دوره 3، شماره 27، مرداد 99، صفحه 67 - 75
نویسندگان : مرضیه قاسمی و محمدرضا حسین پور * و لاله سمیعی

چکیده :
نیمه دوم قرن بیستم با افزایش جمعیت افراد سالمند در جهان همراه بوده است. از جمله پیامدهاي افزایش تعداد سالمندان در خانواده ها می توان به تأثیرات منفی وضعیت جسمانی و ذهنی، فشارهاي اقتصادي، اختلالات روانی و تنش هاي عاطفی، عدم تحمل بارمسؤولیت، خستگی فردي و انزواي اجتماعی افراد خانواده و در نتیجه موارد فوق به افزایش بروز رفتارهاي ضد اجتماعی و خشونت اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع سالمند آزاری در ایران بر اساس مطالعه مروری در مقالات فارسی بود. 9 مطالعه که به بررسی شیوع سالمند آزاری در شهرهای مختلف ایران پرداخته بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از میزان بالای سوءرفتار در سالمندان بود. در بررسي حيطه هاي سوءرفتار، بالاترین میزان مربوط به انواع غفلت بود. علي رغم تأكيد زيادي كه در فرهنگ ما براي احترام به سالمند وجود دارد، سالمندان انواع مختلف سوء رفتار را تجربه می کنند. با توجه به میزان بالاي سوءرفتار نسبت به سالمندان، به نظر می رسد وجود برنامه هايي براي افزايش آگاهي سالمندان، مراقبان آنها و پرسنل بهداشتی برای پیشگیری و کاهش غفلت و سوء رفتار با سالمندان ضروری باشد.

واژگان کلیدی :
سالمند، سالمند آزاری، پیری