دوره 2، شماره 18، آبان 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : الیاس مباشری * و سمیرا تاجدار

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی با توجه به نقش تعدیلگر تسهیم دانش در مجتمع گازی پارس جنوبی SPGC انجام گردیده است. در این مطالعه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت) بر سیستم های اطلاعاتی با توجه به نقش تعدیلگر تسهیم دانش مورد سنجش و پژوهش قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان رسمی شاغل در پالایشگاه های پارس جنوبی در نظرگرفته شده اند که تعداد آنها 3300 نفرمی باشد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر محاسبه گردید. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه نگرو(1990) ، برای سنجش اثربخشی سیستم های اطلاعاتی از پرسشنامه گونزالس و همکاران(2010) و برای سنجش تسهیم دانش از پرسشنامه باک و همکاران (2005) استفاده گردید.‎ برای سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و روایی اعتبار عاملی تاییدی استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه های رفتارشهروندی سازمانی974/0، اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی979/0 و تسهیم دانش 985/0 می باشد که توسط آلفای کرونباخ بدست آمده است و برای همه مولفه‎های آنها از 0.7 بیشتر بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی کارکنان پالایشگاه های گازی پارس جنوبی به میزان 84/0 تاثیرگذار بوده است. تسهیم دانش این رابطه را بصورت مثبت به میزان 86/0تعدیل می کند. وجود رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی سازمان را تحت تاثیر قرار داده و تسهیم دانش نیز بر این عوامل احاطه دارد. باید در سازمان به توانمنديهاي سازمانها و افراد آنها جهت ارتقاء تسهيم دانش در سازمان و بين افراد و گروه هاي كاري و رفتار شهروندی سازمانی معطوف نمايند و جنبه هاي مختلف اين مفاهيم را مورد توجه قرار دهند.

کلمات کلیدی :
رفتارشهروندی سازمانی، اثربخشی سیستم های اطلاعاتی، تسهیم دانش، پالایشگاه های گازی پارس جنوبی.