تأثير آموزش مبتنی بر روش حل مسأله گروهی بر پيشرفت تحصيلی در درس مطالعات اجتماعی
تأثير آموزش مبتنی بر روش حل مسأله گروهی بر پيشرفت تحصيلی در درس مطالعات اجتماعی
دوره 3، شماره 29، مهر 99، صفحه 8 - 1
نویسندگان : خدیجه جاسمی * و زهره حشمتی

چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی تأثير آموزش مبتني بر روش حل مسأله گروهي بر پيشرفت تحصيلي در درس مطالعات اجتماعي انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر اجرا شبه آزمایشی از نوع گروه های پیش¬آزمون-پس¬آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان چایه چهارم ابتدایی شهرستان سنقر بود که از میان آن ها 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد، ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پيشرفت درسي مطالعات اجتماعي بود. براي تحليل داده ها از شاخصه هاي آمار توصيفي ميانگين، انحراف معيار و براي پاسخگويي به فرضيه از آزمون تحليل کواريانس استفاده شد. نتايج حاکي از آن است که ميانگين نمرات پس آزمون پيشرفت تحصيلي به شکل معناداري در گروه آزمايش بيشتر از گروه کنترل است.

واژگان کلیدی :
آموزش، حل مسأله گروهی، پیشرفت تحصیلی، مطالعات اجتماعی