ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 19 شهر تهران
دوره 3، شماره 23، فروردین 99، صفحات 17 - 28
نویسندگان : وحید اسفندانی 1 ، ریحانه روز نو طلب* 2 ، حمیده رفیعی بلداجی 3

1 مهندسی کشاورزی دانشگاه تفرش

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده :
تحقيق حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رسمی شهرداری منطقه 19 شهر تهران به روش توصيفي- تحليلي صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق 227 نفر از کارکنان رسمی شهرداری منطقه 19 شهر تهران بود كه تعداد 142 نفر از آنها به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به عدالت سازمانی از مقیاس استاندارد نی هوف و مورمن و برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساكف و همكاران استفاده شده است كه پايايي آنها از طريق ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 91/. و 83/. بدست آمد. جهت تحليل داده ‏ها از آزمون ‏هاي همبستگي اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده گرديد. نتایج آزمون خی دو نشان داد که وضعیت عدالت سازمانی و رفتار شهروند ی سازمانی در سطح متوسط به بالا قرار دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است كه بين عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه ‏های عدالت سازمانی( عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی :
عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی ، شهرداری منطقه 19 شهر تهران
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !