ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

بررسی تأثیر استراتژيی های تحول بر اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر
دوره 4، شماره 41، مهر 1400، صفحات 53 - 35
نویسندگان : راضیه غلامی* 1

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر استراتژي‌هاي تحول بر اثربخشي سازماني در ادارات دولتي شهر بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی که به روش پیمایشی انجام می شود و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران ادارات دولتي شهر بوشهر می باشد. از بین 648 نفر تعداد 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت جمع‌آوری اطلاعات براي استراتژی‌های تحول از پرسشنامه محقق ساخته با الهام از مدل استاندارد وايزبورد و براي اثربخشي سازماني از پرسشنامه استاندارد پارسونز استفاده شد که بررسي‌ها در ايران و خارج از ايران بيانگر آن است كه اين آزمون‌ها از اعتبار و روايي قابل قبولي برخوردار است. نتايج داده‌ها توسط نرم‌افزار اس پی اس اس تحليل شدند. داده‌ها با استفاده از آمار‌های توصيفي مانند میانگین، انحراف معیار و روش‌های آمار استنباطي مانند مورد آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، رگرسیون چندگانه بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد استراتژي‌هاي تحول بر اثربخشي سازماني در ادارات دولتي شهر بوشهر تأثیر مثبتی دارد.
کلمات کلیدی :
استراتژي‌ هاي تحول، اثربخشي سازماني، ادارات دولتي شهر بوشهر
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !