ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

رابطه بین هوش فرهنگی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد
دوره 1، شماره 8، دی 1397، صفحات 0 - 0
نویسندگان : آسیه عاقبت خواه* 1 ، جعفر طالبیان شریف 2 ، سعید عبدخدایی 3

1

2

3

چکیده :
هدف: هوش فرهنگی عامل مهمی در عملکرد و تعامل مؤثر در داخل ودر میان محیطهای درماني است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و مهارتهاي ارتباطي با رضايت شغلی در پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می¬باشد که درآن 337 پرستارشاغل، باحداقل 1 سال و حداكثر 25 سال سابقه کاری که به صورت تصادفی از بخشهای سوختگي و جراحی و اورژانس، CCU، ICU، زنان، نوزادان و طبی انتخاب شدند، شرکت داشتند برای جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه هوش فرهنگی و مهارتهاي ارتباطي و پرسشنامه رضايت شغلي استفاده شد. روایی پرسشنامه¬ها از طریق روائی محتوایی و ظاهری و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ تائید شد. بمنظور تحلیل داده¬ها از آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یک طرفه بوسیله نرم افزار16 SPSS استفاده شد. در نتیجه تحقیق رابطه همبستگی معناداری بین هوش فرهنگی و رضايت شغلي پرستاران با ضریب همبستگی 99/0 بدست آمد و لیکن بین مهارتهاي ارتباطي با رضايت شغلي پرستاران در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی معناداری وجود دارد. يعني رابطه آنها ردمي¬شود و قابل تائيد نيست.
کلمات کلیدی :
هوش فرهنگی، رضايت شغلي ، مهارتهاي ارتباطي، پرستاران.
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !