ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

بررسی عوامل موثر بر انگيزش فوتبالیست های دسته يك استان سمنان
دوره 5، شماره 47، فروردین 1401، صفحات 57 - 50
نویسندگان : راضیه میرآخورلی* 1

1 xv

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انگيزش فوتبالیست های دسته يك استان سمنان می‌باشد. جامعه آماري شامل کلیه ورزشکاران تیم های فوتبال دسته یک استان سمنان یعنی 135 نفر از فوتبالیستهای لیگ دسته اول استان سمنان مد نظر می باشد. با توجه به اینکه تعداد ورزشکاران دسته یک استان سمنان در سال 96-1395 برابر با 135 نفر است، حجم نمونه برابر است با 100 نفر ورزشکار حاضر در لیگ دسته اول استان سمنان می باشد که 100 بازیکن بصورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مقدماتی، 25 پرسشنامه در بین مخاطبان توزیع شد. پس از گردآوری پرسشنامه های یاد شده، پایایی پرسشنامه محاسبه و در نهایت پایایی با استفاده از محاسبه ضریب تتای ترتیبی (91/0- 75/0 Ɵ=) و پایایی مرکب (91/0-74/0CR=) انجام شد. بر این پایه ابزار تحقیق دارای پایایی لازم است. برای محاسـبه ضریبهـای روایـی و پایایـی پرسشـنامه از نـرم افـزار Rو برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون مشخص نمود که بین متغیرهای عامل اجرای روان حرکتی، رهبری، آسایش، توانایی، حمایت، آمادگی، خودادراکی و تقلید و انگیزش در سطح 1% خطا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، همچنین سه متغیر مربوط به عوامل رهبری، حمایت و آمادگی وارد معادله رگرسیون چندگانه گام به گام گردیدند که 67 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را ایجاد می‌نمایند.
کلمات کلیدی :
انگیزش، فوتبالیستهای دسته یک، استان سمنان
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !