ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

بررسی سبک های یادگیری و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 153 - 161
نویسندگان : لیلا صفابخش 1 ، علیرضا آتش پنجه* 2 ، سعیده سرحدی 3 ، سبحان بجدی گزیک 4

1 استادیار آموزش زبان انگلیسی ، مرکز تحقیقات ایمونولوژی بالینی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی ، مرکز تحقیقات ایمونولوژی بالینی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (نویسنده مسئول)

3 استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

4 دانش آموخته پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان

چکیده :
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻋﺘﻼي ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. هدف این مطالعه بررسی سبک های یادگیری و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی در سال 1399-1400 در بازه زمانی 10 ماهه و به صورت دردسترس برروی 240 دانشجوی پزشکی انجام شد. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وارك ﺑﻮد. نتایج نشان داد بیشتر دانشجویان (85 %) دارای یک سبک غالب یادگیری بوده و 15 % دارای دو سبک بودند. بیشترین فراوانی سبک یادگیری به ترتیب شامل شنیداری (6/34 %)، جنبشی (9/27 %)، خواندن-نوشتن (8/13 %) و دیداری (8/8 %) بودند. در افراد دارای دو سبک یادگیری غالب بیشترین فراوانی مربوط به شنیداری-جنبشی (8/5 %) و جنبشی- خواندن و نوشتن (2/4 %) بود که ارتباط آماری معناداری با سن، مقطع تحصیلی و معدل نداشت. اما مشخص شد که نوع شنیداری در دختران بیشتر بوده و نوع جنبشی در پسران دارای شیوع بیشتری بود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺒﻚﻫﺎي یادگیری ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
کلمات کلیدی :
پیشرفت تحصیلی، ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﺪل وارك
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !