ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

ارزشیابی فرایند پذیرش، تشخیص و درمان بیماران بستری از سه دیدگاه بیمار، پزشک و پرستار
دوره 2، شماره 13، خرداد 1398، صفحات 34 - 41
نویسندگان : علی دلاور 1 ، پریسا کریمی* 2

1

2

چکیده :
بیمارستان‌ها مانند هر سازمان دیگری به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌هـا و خدمات ارائه شده‌ی خـود نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. هدف پژوهش حاضر ارزشیابی فرایند پذیرش، تشخیص و درمان بیماران بستری از سه دیدگاه بیمار، پزشک و پرستار می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران بستری، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های شهر تهران در سال 1396 بوده و نمونه آماری نیز بیمارستان روانپزشکی رازی می‌باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای نمونه بیمار تعداد 54 سوال، برای نمونه پرستار تعداد 26 سوال و برای نمونه پزشک تعداد 28 سوال در قالب 3 بخش پذیرش، تشخیص و درمان را دارا بوده است. کلیه تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. استفاده از تحلیل عاملی با چرخش واریمکس جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد هر سه نسخه از 3 عامل اشباع شده، این3 عامل برروی‌هم برای نسخه بیمار 83/68 درصد واریانس، برای نمونه پرستار 36/76 درصد واریانس و برای نمونه پزشک 75/82 درصد واریانس کل را تبیین می‌کنند. به‌طور کلی نتیجه گرفته می‌شود در خصوص دیدگاه بیماران 40 مورد، در خصوص دیدگاه پزشکان و پرستاران هر کدام 26 مورد در قالب سه عامل از اهمیت ویژه برخوردار بوده و این سه عامل فرآیند پذیرش، تشخیص و درمان را می‌توانند تحت تاثیر قرار دهند. همچنین با توجه به اینکه پایایی هر سه عامل و پایایی کلی هر سه نسخه بالاتر از 7/0 حاصل شده، لذا هر سه نسخه پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار بودند.
کلمات کلیدی :
ارزیابی، پذیرش،رفتار،تجزیه و تحلیل،قابلیت اطمینان
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !