ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

مقایسه بلوغ فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و ارتباط آن در علم اطلاع شناسی به روش مرحله ای نولان در سازمانها و کتابخانه ها (مورد کاوی پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات )
دوره 6، شماره 66، آبان 1402، صفحات 101 - 119
نویسندگان : مریم طاهری 1 ، فائزه دلقندی* 2

1 دانشجوی دکتری، دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسي،دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسي،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده :
هدف: پژوهش حاضر مهم ترین مدلهای بلوغ مطرح در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در علم اطلاع دانش شناسی مورد مطالعه قرار می دهد. این پژوهش به مقایسه بلوغ فناوری اطلاعات با مدیریت دانش در علم اطلاع شناسی که برای اندازه گیری بلوغ فناوری اطلاعات در سازمانهای ایرانی و کتابخانه ها به شیوه مدل بلوغ مرحله ای نولان در سازمانهای ایرانی (مورد کاوی پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات ) پیشنهاد می گردد. روش شناسی: روش پژوهش بصورت توصیفی-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ابزار جمع اوری داده های پیمایشی بر مبنای نوع نمونه گیری تصادفی و ارائه پرسشنامه ساختاریافته بوده است. در این پژوهش با نمونه گیری از روش مورگان با تعداد 58 مولفه برای مقایسه بلوغ فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در علم اطلاع و دانش شناسی را در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات و سایر سازمانها مورد ارزیابی قرار گرفت. معیار تجزیه و تحلیل پیمایشی بر طرح سیستماتیک استفاده شده، ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ از آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. یافته ها : اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن 95 درﺻﺪ و ﺧﻄﺎی 5 درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت 32ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و در ﺳﻄﺢ 1 ﺑﻠﻮغ (آﮔﺎﻫﯽ) ﻗﺮار دارﻧﺪ. و همچنین ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻠﻮغ در 26ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و در ﺳﻄﺢ( 3 ﺑﻠﻮغ )ﻓﻌﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ. . برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز محاسبه آلفای کرونباخ انجام گرفت که مقدار آن 30 % بدست آمد و پایایی پرسشنامه تأیید شد. درتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS )نسخه 00 ( و Excel استفاده شد. پس از محاسبه میانگینِ اهمیت هر یک از مولفه ها و سطح ها، سطح 2 به عنوان سطح منتخب تعیین شدند. نتیجه گیری: اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (ﻣﻌﻨﺎدار)، در ﺣﺪود ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ) و ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (ﻣﻌﻨﺎدار) دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات از ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮغ در ﺳﻄﺢ دو (آﮔﺎﻫﯽ)ﻗﺮار دارد كه شیوه مرحله ای نولان براي اين سازمانها مناسب ترين مي باشد.
کلمات کلیدی :
مدل بلوغ مفهومی، حاﮐﻤﯿﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و مدیریت دانش، ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در علم اطلاع شناسي و دانش شناسي، روش مرحله ای نولان
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !