ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی با خودکارامدی تحصیلی و میانجیگری اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بافت در سال 0314-1402
دوره 7، شماره 73، خرداد 1403، صفحات 89 - 108
نویسندگان : آزاده شمس الدینی لری* 1 ، رحمت الله دادور 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، بافت، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، بافت، ایران

چکیده :
این پژوهش رابطه بین باورهای فراشناختی با خودکارامدی تحصیلی و میانجیگری اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بافت در سال 03-1402 بررسی شده است. پژوهش موجود توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بافت در سال تحصیلی 03 -1402 که به تعداد 1950 تشكيل داده اند. نمونه پژوهش حاضر که به تعداد 210 نفر توسط روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای و براساس فرمول کوکران انتخاب گردید ابزار این پژوهش پرسشنامه باورهای فراشناخت متعلق به ولز و کارترایت-هاتون (1997) ، پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (1999)، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بوده است. نتایج پژوهش با معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این بود نتایج نشان‌دهنده رابطه معنا‌دار بین باورهای فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی است. با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر، این رابطه از نوع افزایشی (مستقیم) است. بدین معنا که با افزایش باورهای فراشناخت، خودکارآمدی تحصیلی بهبود و افزایش پیدا می‌کند. همچنین رابطه معنادار و افزایشی (مستقیم) نیز میان خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی (001/0=p،656/0-β=) برقرار بود. همچنین نتایج نشان می دهد كه باورهای فراشناختی علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی نیز بر اشتیاق تحصیلی تأثیر می گذارد.
کلمات کلیدی :
باورهای فراشناختی، خودکارامدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !